*** ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ***

วีดีโอการบรรยายโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ด้านภาษาต่างประเทศของ สงป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

วีดีโอการบรรยายโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ด้านภาษาต่างประเทศของ สงป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559