...วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรที่มีมาตรฐานให้บริการด้านงบประมาณการเงินและบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ ค่านิยม ซื่อสัตย์ เป็นธรรม เชื่อถือได้....  
       
 
 
ชื่อ - นามสกุลผู้ถาม : *
e-mail : *
ประเภท : *
เรื่อง : *
รายละเอียดคำถาม :  
ใส่รหัสความปลอดภัย :
 
 
 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน