สำนักงานงบประมาณและการเงิน

*** ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ***

โครงการฝึกอบรมแผนทางเลือกการลงทุน กบข. ของสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการตำรวจสังกัด สงป.

โครงการฝึกอบรม ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เฟส 3

วันที่ 21-23 กรฎาคม พ.ศ. 2558

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สงป. ณ ห้องประชุมกองการเงิน

พิธีลงนามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ระหว่าง ผบช.สงป. กับ ผบก.ในสังกัด สงป.

จเรตำรวจตรวจราชการ สงป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ณ ห้องประชุม กง. ชั้น 1 อาคาร 18 ตร. เมื่อ 25 ส.ค.2558

พิธีมอบประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจดีเด่นของ สงป. ประจำปี 2558

ณ ห้องประชุม งป. ชั้น 4 อาคาร 19 ตร. เมื่อ 24 ส.ค.2558

พล.ต.ท.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ
ผบช.สงป.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
>>ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ new
คำสั่ง ตร.ที่ ๒๕๙/๒๕๕๗ ลง ๒๖ พ.ค.๒๕๕๗ เรื่องกำหนดลักษณะงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
>>ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
<WebLink>
คุณเข้าชมลำดับที่
Preservative Free Saline Solution
Www.free-counter-plus.com

โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน อาคาร 19 ชั้น 5 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 E-mail: budgetfinance@royalthaipolice.go.th