สำนักงานงบประมาณและการเงิน

*** ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ***

ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี รพ.ศิริราช

คณะเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลี ขอเยี่ยมชมดูงาน สงป.

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินฯ

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติตาม พรบ. การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ

ผบช.สงป.
พล.ต.ท.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
>>ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ new
คำสั่ง ตร.ที่ ๒๕๙/๒๕๕๗ ลง ๒๖ พ.ค.๒๕๕๗ เรื่องกำหนดลักษณะงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
 
>>ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
<WebLink>
คุณเข้าชมลำดับที่
Preservative Free Saline Solution
Www.free-counter-plus.com

โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน อาคาร 19 ชั้น 4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330