สำนักงานงบประมาณและการเงิน

*** ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ***

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินของ สงป.

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค. 2558

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สงป.

ณ ห้องประชุม กง. ชั้น 1 อาคาร 4 ตร. เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.2558

พิธีรับเสื้อพระราชทาน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ปั่นเพื่อพ่อ bike for da

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2558

งาน สงป. สังสรรค์ สามัคคี รับปีวอก 2559 ณ ห้องประชุมชินวัตร ชั้น 5

อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ เมื่อ 29 ธ.ค.2558

พล.ต.ท.เดชา บุตรน้ำเพชร
ผบช.สงป.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
>>ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ new
คำสั่ง ตร.ที่ ๕๕๗/๒๕๕๘ ลง ๑ ต.ค.๒๕๕๘ เรื่องกำหนดลักษณะงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ new
>>ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
<WebLink>
คุณเข้าชมลำดับที่
Preservative Free Saline Solution
Www.free-counter-plus.com

โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน อาคาร 19 ชั้น 5 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 E-mail: budgetfinance@royalthaipolice.go.th