สำนักงานงบประมาณและการเงิน

*** ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ***

โครงการฝึกอบรมทบทวนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านงบประมาณการเงินและการบัญชี เมื่อ 9 ก.ย.2558

งานเกษียณอายุราชการ สงป. 2558 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 28 ก.ย.2558

กิจกรรมพัฒนาศาสนสถานและปฏิบัติธรรม เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

ข้าราชการตำรวจในสังกัด สงป. เมื่อวันที่ 15 ก.ย.2558

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรของกองทุนสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

ประจำปีบัญชี 2559 เมื่อ 28 ต.ค.2558

พล.ต.ท.เดชา บุตรน้ำเพชร
ผบช.สงป.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
>>ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ new
คำสั่ง ตร.ที่ ๕๕๗/๒๕๕๘ ลง ๑ ต.ค.๒๕๕๘ เรื่องกำหนดลักษณะงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ new
>>ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
<WebLink>
คุณเข้าชมลำดับที่
Preservative Free Saline Solution
Www.free-counter-plus.com

โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน อาคาร 19 ชั้น 5 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 E-mail: budgetfinance@royalthaipolice.go.th