สำนักงานงบประมาณและการเงิน

*** ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ***

โครงการฝึกอบรมการตรวจสอบและการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ให้กับหน่วยผู้เบิก ณ สโมสร ตร. ระหว่างวันที่ 23-26 พ.ค.2559

โครงการฝึกอบรมปรับพื้นฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ

ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งในสังกัด สงป.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 13-14 มิ.ย.2559

ผบช.สงป. นำคณะข้าราชการตำรวจในสังกัด สงป., สกบ, สกพ. และ สทส.

ดูงานระบบงบประมาณของ สำนักปลัดบัญชีกองทัพบก

ณ สปช.ทบ. เมื่อวันที่ 26 พ.ค.2559

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมนำทางตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สงป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เมื่อวันที่ 4 ก.ค.2559

พล.ต.ท.เดชา บุตรน้ำเพชร
ผบช.สงป.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
>>ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ new
คำสั่ง ตร.ที่ ๕๕๗/๒๕๕๘ ลง ๑ ต.ค.๒๕๕๘ เรื่องกำหนดลักษณะงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ new
>>ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
<WebLink>
คุณเข้าชมลำดับที่
Preservative Free Saline Solution
Www.free-counter-plus.com

โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 E-mail: budgetfinance@royalthaipolice.go.th