*** ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ **

ผบช.สงป. มอบนโยบายให้ข้าราชการตำรวจจาก สง.นรป. ที่ได้รับการแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งในสังกัด สงป.

เมื่อวันที่ 15 ม.ค.2561 ณ ห้องประชุม งป.

พิธีรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ สงป.

วันที่ 2 เม.ย. 61 ณ ห้องประชุม งป. อาคาร 5 ชั้น 4 ตร.

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 วันที่ 3 ม.ค.61 ณ ตร.

งานปีใหม่ สงป.2561

วันที่ 26 ม.ค.2561 ณ ห้องประชุมชินวัตร ชั้น 5 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ

พิธีรับ - ส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ สงป. และรับมอบนโยบาย ผบช.สงป. ,

พิธีมอบประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม

ตามประมวลจริยธรรมจรรยาบรรณตำรวจ ประจำปี 2559

วันที่ 26 ธ.ค. 60 ณ ห้องประชุมกองงบประมาณ ชั้น 4 อาคาร 5 ตร.

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์และเป้าหมายหน่วยงาน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และบัญชีการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (งบดำเนินงาน) ตามแนวทางการปฏิรูประบบงบประมาณของ ตร.

แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

คำสั่ง ตร.ที่ ๕๙๙/๒๕๖๐ ลง ๒๙ ก.ย.๒๕๖๐ เรื่องกำหนดลักษณะงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ตร.

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตร. จำแนกตามหน่วยงาน

แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ปีบัญชี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ประกาศสำนักงานงบประมาณและการเงิน เรื่อง เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของสำนักงานงบประมาณและการเงิน

ประกาศสำนักงานงบประมาณและการเงิน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานงบประมาณและการเงิน

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ

จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๒,๕๓๐ รีม

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ