*** ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ **

ปฏิบัติงานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

วันที่ 26 ต.ค. 60

พิธีรับ - ส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ สงป.

วันที่ 29 ก.ย. 60 ณ ห้องประชุมกองงบประมาณ อาคาร 5 ชั้น 4 ตร.

พิธีมอบประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม

ตามประมวลจริยธรรมจรรยาบรรณตำรวจ พ.ศ.2560

วันศุกร์ที่ 1 ธ.ค. 60 ณ ห้องประชุมกองงบประมาณ อาคาร 5 ชั้น 4 ตร.

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีตักบาตรพระสงฆ์ถวายพระราชกุศล

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค.60

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ธ.ค.60 ณ ตร.

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ณ ตร. 13 ตุลาคม 2560

หลักเกณฑ์และบัญชีการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (งบดำเนินงาน) ตามแนวทางการปฏิรูประบบงบประมาณของ ตร.

แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

คำสั่ง ตร.ที่ ๕๙๙/๒๕๖๐ ลง ๒๙ ก.ย.๒๕๖๐ เรื่องกำหนดลักษณะงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ตร.

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตร. จำแนกตามหน่วยงาน

แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ปีบัญชี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ประกาศสำนักงานงบประมาณและการเงิน เรื่อง เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของสำนักงานงบประมาณและการเงิน

ประกาศสำนักงานงบประมาณและการเงิน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานงบประมาณและการเงิน

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ

จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๒,๕๓๐ รีม

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ