***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 785
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    แบบฟอร์มการรายงานงบลงทุนที่ลงนามทันภายใน ๓๐ มิ.ย.๕๗
 รายละเอียด
    

 ตาม น.สำนักงบประมาณ ที่ นร๐๗๑๗/ว ๕๓ ลง ๑๐ มิ.ย.๕๗ กำหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ

ปี ๕๗ โดยกรณีงบลงทุนที่สามารถดำเนินการทันหรือไม่ทัน ๓๐ มิ.ย.๕๗ ให้ส่งแบบรายงานตามแบบฟอร์ม  ถึง

สงป.ภายใน  ๒๕ มิ.ย.๕๗ จะขอแบบฟอร์มค่ะ 

Smile  ขอบคุณค่ะ 

ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน