***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 1245
 ประเภท : ด้านการบัญชี
 เรื่อง
    ผู้เบิกได้นำเงินส่งคลังที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผิดประเภทรายได้
 รายละเอียด
    เมื่อหน่วยงานผู้เบิกได้นำเงินส่งคลังที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผิดประเภทรายได้ บันทึกจำนวนเงินคลาดเคลื่อน บันทึกศูนย์ต้นทุนไม่ถูกต้อง ใช้ Pay-in slip ของหน่วยงานอื่น/ส่วนราชการอื่น จะต้องแก้ไขปัญหาอย่างไร
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  1.ถ้าพบข้อผิดพลาดภายในวัน ให้แจ้งธนาคารแก้ไขทันทีภายในวันนั้น 2.ถ้าพบข้อผิดพลาดหลังจากวันที่นำส่งเงินให้แจ้งกรมบัญชีกลางแก้ไขภายในระยะเปิดงวดบัญชี 3.ถ้าพบข้อผิดพลาดหลังจากที่ปิดงวดบัญชีแล้ว ให้ดำเนินการตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค0423.3/ว61 ลง 14 ก.พ.61
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2018-06-06 11:37:24] IP: 125.24.106.43
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน