***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 966
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    สอบถาม
 รายละเอียด
    

เรียน ท่านผู้ที่เกี่ยวข้อง

ทางวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ได้ตั้งงบประมาณเป็นค่า อุดหนุนทุนในการทำวิจัย

หากผู้ที่ทำวิจัยต้องการที่จะเบิกเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทำวิจัย จะสามารถทำได้หรือไม่

ต้องใช้หลักฐานการเบิกค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง  และมีระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 

ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน