***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 14882
 ประเภท : ด้านการบัญชี
 เรื่อง
    การบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน
 รายละเอียด
    
  • การบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนสำหรับเอกสารขอเบิกที่ใช้งบประมาณ พ.ศ.2554 ไปพลางก่อนต้องบันทึกในแต่ละขั้นตอนอย่างไร
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
 
  1. เมื่อได้รับเงินงบประมาณพลางไปก่อนจะส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืนให้ใช้คำสั่ง ZGL_BD4 หรือ แบบ บช.01 ประเภทเอกสาร BD การระบุรหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสแหล่งของเงิน ให้ระบุตามเอกสารขอเบิกที่ใช้รหัสงบประมาณ 2554 ไปพลางก่อน
  2. นำเงินส่งธนาคาร ใช้ Pay-in slip ระบุศูนย์ต้นทุนของหน่วยงานผู้นำส่งเลือกช่อง 3 เบิกเกินส่งคืน
  3. การบันทึกข้อมูลนำส่งเงิน ใช้คำสั่งงาน ZRP_R6 หรือ แบบ นส 02-1 โดยให้ระบุรหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน ให้ระบุตามเอกสารขอเบิกที่ใช้รหัสงบประมาณ 2554 ไปพลางก่อน
  4. บันทึกล้างรายการเบิกเกินส่งคืนและบัญชีค่าใช้จ่าย ให้ใช้คำสั่งงาน ZGL_BE หรือแบบ บช.01 ประเภทเอกสาร BE สำหรับรหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน รหัสกิจกรรมหลัก ให้ระบุตามเอกสารผลักส่งงบประมาณพลางก่อน B7 ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ผลักส่งเรียบร้อยแล้ว ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากรายงาน ZFMRS0913 ในเครื่อง Terminal (รายงานผลการโอนเบิกจ่ายงบพลาง)
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2012-03-27 11:17:15] IP: 125.24.162.113
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน