***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 3513
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    การเบิกเงินค่าปิดล้อมตรวจค้นยาเสพติด
 รายละเอียด
    

สามรถเบิกเป็นค่าใช้จ่ายอะไรได้บ้างครับ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่านำมัน และอะไรอีกครับ

ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
 

1. ตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค 0505.4/6247 ลง 10 เม.ย. 2545 อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติงานด้านการข่าว เพื่อปราบปรามยาเสพติดได้เท่าที่จ่ายจริง ตามอัตราที่ ตร. อนุมัติ โดยให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนชุดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่การแพร่ระบาดของยาเสพติด พื้นที่/ชุมชน/หมู่บ้าน หรือค่าตอบแทนชุดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นการประกอบกำลังหลายหน่วย หรือต้องกระทำอย่างต่อเนื่องเพื่อหวังผลในการสกัดกั้น ป้องปราม แล้วแต่กรณี

2. ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 42 และ 43 วรรคหนึ่ง กำหนดว่า

"ข้อ 42 กรณีส่วนราชการจ่ายเงินรายใด ซึ่งตามลักษณะไม่อาจเรียกใบสำคัญจากผู้รับเงินได้ ให้ผู้รับเงินลงชื่อรับเงินในใบสำคัญรับเงินเพื่อใช้เป็นหลักฐานการจ่าย

  ข้อ 43 กรณีข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการจ่ายเงินไปโดยได้รับใบเสร็จรับเงิน ซึ่งมีรายการไม่ครบถ้วนตามข้อ 41 หรือซึ่งตามลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างนั้นทำใบรับรองการจ่ายเงิน เพื่อนำมาเป็นเอกสารประกอบการขอเบิกเงินต่อส่วนราชการ และเมื่อมีการจ่ายเงินแล้ว ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างนั้นทำใบสำคัญรับเงินและลงชื่อในใบสำคัญรับเงินนั้น เพื่อเป็นหลักฐานการจ่าย"

ตามกรณีที่ขอหารือจึงต้องมีใบรับรองการจ่ายเงิน ซึ่งมีรายละเอียดว่าเป็นการปิดล้อมตรวจค้นตามคำสั่งใด สถานที่ใด บัญชีรายชื่อข้าราชการตำรวจในชุดปฏิบัติการ ใบมอบฉันทะให้รับเงิน (กรณีมอบให้หัวหน้าชุดเป็นผู้รับเงิน) และคำสั่งให้ปฏิบัติการ เป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่าย และมีใบสำคัญรับเงิน เป็นหลักฐานการจ่ายเงิน หากจ่ายเงินผ่านธนาคารให้ใช้หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับเป็นหลักฐานการจ่าย 

ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2014-03-28 10:55:59] IP: 118.172.230.136
 
คำตอบ  
  ขอตัวหนังสือ ได้ไหมครับ
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2017-01-19 15:57:43] IP: 223.205.26.16
 
คำตอบ  
  ขอตัวหนังสือได้ไหมครับ
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2017-07-28 17:12:57] IP: 1.1.134.112
 
คำตอบ  
  ในทุกกรณีเหล่านี้คุณอาจต้องการความช่วยเหลือจากหนอน Bactefort แน่นอนไม่ได้เสมออาการเหล่านี้บ่งบอกถึงการติดเชื้อ แต่ถ้าอย่างน้อยหนึ่งของพวกเขามีอยู่ก็จะทำให้ความรู้สึกที่จะได้รับการทดสอบการบุกรุก Bactefort หมายถึงเหมาะสำหรับการป้องกัน. วันนี้เท่านั้น! ส่วนลด 50%! การปรากฏตัวของเชื้อรา การติดเชื้อโปรโตซัว; การตรวจหาพยาธิ; การปนเปื้อนแบคทีเรีย; ไวรัสในร่างกาย รูปแบบอื่น ๆ ของจุลินทรีย์พยาธิ. ในทุกกรณี Bactefort หมายถึงการผลิตผลสูงสุดและฆ่าพยาธิขับออกมาตามธรรมชาติ พิสูจน์แล้วจากการวิจัยคุณสมบัติ Bactefort สามารถกำจัดทุกชนิดของปรสิตในขั้นตอนของการพัฒนาใด ๆ. http://top100thailand.org/skinovital Anaxagorea luzonensis A.Gray (วัวเถลิง) ช่วยเพิ่มการก่อตัวของฮอร์โมน บำรุงโลหิตให้หมุนเวียนได้ บำรุงกำลัง บำรุงกระดูกให้แข็งแรง เป็นยาอายุวัฒนะ โสม Panax ginseng ช่วยเร่งฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายให้แข็งแรงสมบูณร์ Dracaena conferta Ridl (กำลังหนุมาน) ทำให้มีเพิ่มพลังและมีสารต่อต้านอนุมูล ช่วยเพิ่มกำลังให้แข็งแรง เป็นยาอายุวัฒนะ Strychnos axillaris Colebr (กําลังเสือโคร่ง) ช่วยบำรุงร่างกายให้แข็งแรง ช่วยบำรุงโลหิตในร่างกายให้หมันเวียนได้ดี Tongkat Ali Increase Fertility (รากปลาไหลเผือก) เป็นการเพิ่มจำนวน หรือ กระตุ้นตัวเสปิร์ม ให้แข็งแรงและสามารถเคลื่อนตัวได้คล่องแคล่ว Tongkat Ali Anti-Oxidant Properties (ปลาไหลเผือก) ช่วยทำให้ต่อต้านอนุมูลอิสระ และอื่น ๆ เป็นต้น. top100thailand.org เห็น
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2018-04-29 14:29:15] IP: 178.209.51.23
 
คำตอบ  
  มันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากที่จะบอกว่าส่วนผสมต่างๆ อย่างเช่น สมุนไพร Polypodium vulgare ดังที่กล่าวถึงข้างต้น คือ แหล่งของ ฟีโรโมน ซึ่งนั่นอาจหมายถึงวิธีเสริมที่ Titan Gel จะช่วยทำให้ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกตื่นเต้นได้ง่ายขึ้น. http://titangel-in-thailand.com/#5 ผลของการใช้ Titan Gel. วิธีการใช้ Titan Gel? ผลลัพธ์ของการใช้ Titan Gel. Titan Gel ประสิทธิผล. องคชาตใหญ่ขึ้นได้ถึง 5 เซนติเมตร อึด เห็นผลทันทีที่ใช้ ช่วยเพิ่มความแข็งและช่วยให้น้องชายแข็งต่อเนื่อง ช่วยให้การทำรักระยะยาวดีขึ้นและเสร็จดีขึ้น เพิ่มความต้องการทางเพศ ไม่มีคำถามคาใจเรื่องความเป็นชายบนเตียงอีกต่อไป.
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2018-08-19 10:51:07] IP: 185.232.21.117
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน