***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 812
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    ขอรับเงินบำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ
 รายละเอียด
    รบกวนถามเกี่ยวกับการดำเนินการขอรับเงินบำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ ต้องใช้เอกสารอะไรประกอบบ้างคะ แล้วขั้นตอนการดำเนินการต้องทำยังไงคะ พอดีว่าต้องทำเรื่องขอรับเงินบำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพให้กับข้าราชการตำรวจที่ทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ใน 3 จชต. ค่ะ ...ขอบคุณล่วงหน้านะคะ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
 

ขั้นตอนการขอบำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ 

       ต้นสังกัดตั้งเรื่องเสนอ ตร. (ผ่าน ผบก.กง.) เพื่อขออนุมัตินายกรัฐมนตรีกำหนดอัตราส่วนบำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ  เมื่อ นายกรัฐมนตรีอนุมัติอัตราส่วนบำนาญพิเศษให้แล้ว  กง.สงป.จะสำเนาหนังสืออนุมัตินายกรัฐมนตรี แจ้งให้หน่วยต้นสังกัดทราบ เพื่อดำเนินการส่งเรื่องขอบำนาญพิเศษไปให้กรมบัญชีกลางพิจารณาอนุมัคิให้ต่อไป

       สำหรับเอกสารประกอบการขอบำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ ให้ใช้เอกสารตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ พ.ศ.2527 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 8 และข้อ 9 

ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2015-07-06 18:08:42] IP: 118.172.230.132
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน