***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 1166
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    การเงิน
 รายละเอียด
    

เรียนท่านเจ้าหน้าที่ ที่เคารพ

         ถึงดิฉันยังไม่ได้รับคำตอบจากท่าน. เพียงแต่ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าดิฉันยังมีชีวิตอยู่ และก็ไม่ได้สละสิทธิให้ใคร เพียงแต่ดิฉันอยูัไกลและกำลังดำเนินเรื่องเพื่อมอบฉันทะต่อบุคคลท่ีไว้วางใจให้ดำเนินเรื่องแทนดิฉันอยู่ค่ะ. เมื่อพร้อมแล้วจะแจ้งมาให้ทราบอีกค่ะ

          ด้วยความเคารพเป็นอย่างสูง

          จารุดา ปัตตะโชติ 

 

     

ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน