***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 69
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    สิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน
 รายละเอียด
    ได้เขียนย้ายมาอีกที่ แต่ปรากฏว่าที่ใหม่ไม่มีที่พักเพียงพอสามารถเบิกได้ไหม คนละจังหวัด แต่เขียนสมัครใจย้ายมา
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  อาศัยตาม มาตรา ๗ ตาม พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้าราชการผู้ใดได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจําสํานักงานในต่างท้องที่มี สิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพแห่งบ้าน แต่อย่างสูงไม่เกิน จํานวนเงินที่กําหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ***ทั้งนี้เว้นแต่ผู้นั้น**** (๑) ทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด (๒) มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่ที่ไปประจํา สํานักงานใหม่ โดยไม่มีหนี้ค้างชําระกับสถาบันการเงิน (๓) ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจําสํานักงานใหม่ในต่างท้องที่ตามคําร้องขอของ ตนเอง
ผู้ตอบ :[กง.2] วันที่-เวลา: [2020-02-28 13:59:32] IP: 101.108.105.165
 
คำตอบ  
  อาศัยตาม มาตรา ๗ ตาม พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้าราชการผู้ใดได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจําสํานักงานในต่างท้องที่มี สิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพแห่งบ้าน แต่อย่างสูงไม่เกิน จํานวนเงินที่กําหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ***ทั้งนี้เว้นแต่ผู้นั้น**** (๑) ทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด (๒) มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่ที่ไปประจํา สํานักงานใหม่ โดยไม่มีหนี้ค้างชําระกับสถาบันการเงิน (๓) ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจําสํานักงานใหม่ในต่างท้องที่ตามคําร้องขอของ ตนเอง
ผู้ตอบ :[กง.2] วันที่-เวลา: [2020-02-28 14:17:52] IP: 101.108.105.165
 
คำตอบ  
  อาศัยตาม มาตรา ๗ ตาม พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้าราชการผู้ใดได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจําสํานักงานในต่างท้องที่มี สิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพแห่งบ้าน แต่อย่างสูงไม่เกิน จํานวนเงินที่กําหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ***ทั้งนี้เว้นแต่ผู้นั้น**** (๑) ทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด (๒) มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่ที่ไปประจํา สํานักงานใหม่ โดยไม่มีหนี้ค้างชําระกับสถาบันการเงิน (๓) ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจําสํานักงานใหม่ในต่างท้องที่ตามคําร้องขอของ ตนเอง
ผู้ตอบ :[กง.2] วันที่-เวลา: [2020-02-28 14:17:52] IP: 101.108.105.165
 
คำตอบ  
  อาศัยตาม มาตรา ๗ ตาม พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้าราชการผู้ใดได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจําสํานักงานในต่างท้องที่มี สิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพแห่งบ้าน แต่อย่างสูงไม่เกิน จํานวนเงินที่กําหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ***ทั้งนี้เว้นแต่ผู้นั้น**** (๑) ทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด (๒) มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่ที่ไปประจํา สํานักงานใหม่ โดยไม่มีหนี้ค้างชําระกับสถาบันการเงิน (๓) ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจําสํานักงานใหม่ในต่างท้องที่ตามคําร้องขอของ ตนเอง
ผู้ตอบ :[กง.2] วันที่-เวลา: [2020-02-28 14:17:52] IP: 101.108.105.165
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน