***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 73
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    ค่าแบบเบิกค่าแปลเอกสารของ พงส.
 รายละเอียด
    ของกลางและเอกสารเป็นภาษาอื่น จึงมีความจำเป็นต้องเบิกเงิน
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 ข้อ 11 และคำสั่งมอบอำนาจ ตร. ที่ 306/2560 ลง 15 มิ.ย. 2560 แต่ต้องดูคำสั่ง ตร. ที่ บช. ต้องไปมอบตามคำสั่ง ตร. ที่ 306/2560
ผู้ตอบ :[กง.6] วันที่-เวลา: [2020-01-13 10:07:40] IP: 125.24.96.65
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน