***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 49
 ประเภท : ด้านงบประมาณ
 เรื่อง
    แผนการคลังระยะปานกลาง
 รายละเอียด
    หน่วยงานจัดตั้งตาม พรบ. และเป็หน่วยงานของรัฐตาม ม.4(7) ไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดิน ใช้เงิินรายได้ในการดำเนินงานของหน่วยงาน - สอบถามเกี่ยวกับมาตรา 16 เรื่องแผนการคลังระยะปานกลางที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยงานนำมาใช้ประกอบการพิจารณาในการจัดเก็บหรือหารายได้ การจัดทำงบประมาณ กรณีของหน่วยงานข้างต้นต้องนำมาตรา 16 มาใช้ในการจัดเก็บรายได้ และการจัดทำงบประมาณหรือไม่
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : ขวัญจิตร ตุลยสุข  วันที่ - เวลา : [ ขวัญจิตร ตุลยสุข ] IP : 203.149.31.67
 
     

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน