***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 174
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    แบบขอรับค่าเช่าบ้านครั้งแรก (แบบ 6005)
 รายละเอียด
    การขอเบิกค่าเช่าซื้อ โดยขออนุมัติให้มีสิทธิครั้งแรก ตามแบบ 6005 และขออนุมัติเบิกรายเดือน ตามแบบ 6006 มาต่อเนื่อง เมื่อเวลาผ่านไปหลายปี เมื่อมีการแต่งตั้งโยกย้าย ปรากฏว่าแบบ 6005 หาย (ทั้งที่หน่วยผู้เบิก และของตัวผู้มีสิทธิ) จะมีแนวทางการแก้ไขอย่างไรคะ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน