***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 203
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    ค่าตรวจสารเสพติดของ ชุด Local Cat
 รายละเอียด
    ขอหนังสือ อนุมัติความตกลงระหว่าง ตร. กับ กระทรวงการคลัง ในการเบิกค่าตรวจสารเสพติดให้กับ ตำรวจที่เป็น Local Cat ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 04084/15915 ลง 9 เม.ย.62 ค่ะ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  รบกวนสอบถามที่กองแผนงานกิจการพิเศษ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ นะค่ะ
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2019-05-16 15:26:17] IP: 125.24.165.29
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน