***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 234
 ประเภท : ด้านงบประมาณ
 เรื่อง
    ระเบียบการเบิกเงินรางวัลจับกุมตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน
 รายละเอียด
    ขอทราบระเบียบการเบิกเงินรางวัลจับกุมตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน ปัจจุบัน
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  ให้ดูที่ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 16 ลง 12 ก.พ. 2547 เรื่อง การหักเงินค่าปรับไว้ใช้จ่ายเป็นเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ซึ่งตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ซึ่งกรมการปกครอง มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนั้น ส่วนราชการเจ้าของรายได้เงินค่าปรับ คือ กรมการปกครอง
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2019-04-18 15:45:45] IP: 101.108.102.179
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน