***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 287
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
 รายละเอียด
    ในกรณีที่บุตรข้าราชการตำรวจ ที่อายุยังไม่ถึง 25 ปี เเต่บรรจุเป็นข้าราชการเเล้ว เเต่ยังไม่สำเร็จการศึกษาปริญญาตี เเละประสงค์เรียนต่อปริญญาตรี (เสาร์ อาทิตย์) มหาวิทยาลัยของรัฐ บิดาหรือมารดาซึ่งเป็นข้าราชการจะยังมีสิทธิเบิกค่าช่วยการศึกษาบุตรซึ่งเป็นข้าราชการได้หรือไหม ปล. กรณีหน่วยงานผู้เบิก ต้องการหนังสือเอกสาร บันทึกข้อความ หรือระเบียบ ว่ากรณีบุตรที่เป็นข้าราชการ บิดาหรือมารดา ซึ่งเป็นข้าราชการสามารถเบิกได้หรือไม่ เพื่อให้ถูกต้องในการเบิกจ่าย เเละควรอ้างหนังสือ บันทึกข้อความ หรือระเบียบ เเบบใด ขอบคุณครับ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  เบิกได้ เนื่องจากตามพระราชกฤษฎีกาฯ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 4 กำหนดนิยมบุตรไว้ว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย (ลำดับที่ 1-3 ของผู้มีสิทธิ) ที่มีอายุครบสามปีแต่ไม่เกินยี่สิบห้าปี แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมและบุตรซึ่งบิดามารดาได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น โดยไม่ได้กำหนดเงืีอนไขเรื่องอื่นๆ และ มาตรา 8 วรรคท้ายกำหนดว่า ทั้งนี้ บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการหรือเอกชนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตาม(1) หรือ (5) จะต้องเป็นการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือหลักสูตรแรก เท่านั้น
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2018-12-12 15:50:51] IP: 125.25.50.72
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน