***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 548
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    การเบิกจ่ายค่าอาหารผู้ต้องหา
 รายละเอียด
    อยากได้ระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าอาหารผู้ต้องคะ และอยากทราบว่าต้องจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 2560ไหมคะ ในงบประมาณปี2562 จะได้เบิกจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบคะ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  ให้ถือปฏิบัติตรามหนังสือคระกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว 119 ลง 9 มี.ค.2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการรปะชุมของหน่วยงานของรัฐ ตามตารางที่ 1 ข้อ 9 รายการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐที่ต้องดำเนินการภายใต้ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2018-10-30 10:18:16] IP: 125.24.106.246
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน