***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 246
 ประเภท : ด้านการบัญชี
 เรื่อง
    ระเบียบการจ่ายตรงบิดา
 รายละเอียด
    ต้องใช้เอกสารอะไรแนบส่งบ้างครับ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  รบกวนสอบถามว่า ยื่นที่โรงพยาบาล หฟรือหน่วยงานของท่านคะ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 143 ลง 19 มี.ค. 2561 เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2018-09-18 11:18:43] IP: 125.24.136.225
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน