***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 212
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    ขอระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานชุดทำลายวัตถุระเบิด
 รายละเอียด
    ขอสำเนาเอกสารระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานชุดทำลายวัตถุระเบิดเป็นกรณีพิเศษ ด้วยครับ (รบกวนส่งให้ที่ e-mail : [email protected] ) ขอบคุณครับ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : ด.ต.สัญญา สุวรรณศักดิ์  วันที่ - เวลา : [ ด.ต.สัญญา สุวรรณศักดิ์ ] IP : 1.20.118.75
 
     
คำตอบ  
  ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.7/5393 ลง 29 ธ.ค. 2549 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานชุดทำลายวัตถุระเบิกเป้นกรณีพิเศษ กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว อนุมัติให้ผู้ปฏิบัติงานชุดทำลายวัตถุระเบิดเบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพตามรายการดังกล่าวปีละ 1 ครั้ง จากสถานพยาบาลของทางราชการได้เท่าที่จ่ายจริง จากงบดำเนินงาน โดยให้อยุ่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณในการพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป ปล.ส่งเมล์ให้แล้วนะคะ
วันที่-เวลา: [ 2018-08-28 14:27:37 ] IP: 125.25.149.133
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน