***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 332
 ประเภท : ด้านการบัญชี
 เรื่อง
    อำนาจการลงนามในเช็ค
 รายละเอียด
    อำนาจในการลงนามสั่งจ่ายเช็คเงินประกันตัวผู้ต้องหาของสถานีตำรวจ ระเบียบระบุไว้หรือไม่ว่า ต้องใช้ระดับใดเป็นผู้ลงนาม หรือ ผกก. มอบอำนาจ/สั่งให้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเช็ค
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  ระเบียบ กค.ว่าด้วยเงินประกันตัวผู้ต้องหาของสถานีตำรวจ พ.ศ. 2547 ข้อ 9 ให้หัวหน้าสถานีตำรวจเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการจ่ายคืนเงินประกันตัวผู้ต้องหา ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการเก็บรักษาเงินประกันตัวผู้ต้องหาที่ไม่สามารถเก็บรักษาในตู้นิรภัยที่สถานีตำรวจได้ แบบทะเบียนคุมเงินประกันตัวผู้ต้องหา แบบรายละเอียดการรับ - จ่ายเงินประกันตัวผู้ต้องหา และการปฏิบัติทางบัญชี พ.ศ. 2547 ข้อ 4 ให้สถานีตำรวจ ถือปฏิบัติในการรับเงิน เก็บรักษาเงิน จ่ายเงิน และการปฏิบัติทางบัญชี ดังต่อไปนี้ ตามข้อ 4.2 เมื่อได้รับอนุมัติให้ถอนประกันแล้ว ให้สถานีตำรวจจ่ายคืนเงินประกันตัวผู้ต้องหาให้นายประกัน โดยให้ใช้ใบสำคัญรับเงินเป็นหลักฐานการจ่าย 4.2.2 การสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากประกันตัวผู้ต้องหาของสถานีตำรวจ ให้หัวหน้าสถานีตำรวจหรือผู้ที่หัวหน้าสถานีตำรวจมอบหมาย และนายตำรวจชั้นสัญยาบัตรประจำสถานีตำรวจ เป็นผู้ลงนามร่วมกันอย่างน้อยสองคน
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2018-08-29 11:21:39] IP: 101.108.105.238
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน