***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 1021
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    การจ้างดูแลระบบงาน
 รายละเอียด
    ด้วยหน่วยงานได้จ้างเขียนโปรแกรมระบบงานและให้มีการรับประกัน 1 ปี หากจะจ้างให้มีการ maintenance ระบบ สามารถดำเนินการได้หรือไม่ อย่างไร
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  ในการบำรุงดูแลรักษาระบบงาน หากในสัญญาจ้างมิได้กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย หน่วยงานก็สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องจากการใช้ครุภัณฑ์ของทางราชการ จึงเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามปกติ แต่สำหรับค่าซ่อมแซม ในระหว่างที่ยังอยู่ในช่วงรับประกัน ให้ตรวจสอบสัญญาจ้างฯ ก่อนว่า เป็น ส่วนที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือไม่
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2012-10-24 13:24:32] IP: 101.108.220.143
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน