***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 438
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    ค่าอาหารผู้ต้องกัก
 รายละเอียด
    ค่าอาหารผู้ต้องกัก หรือผู้ต้องขัง ตาม พ.ร.บ. ใหม่ ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ หรือไม่ เพราะใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้ว
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : สว.อุ๋ย  วันที่ - เวลา : [ สว.อุ๋ย ] IP : 125.24.77.248
 
     
คำตอบ  
  ให้ถือปฏิบัติตรามหนังสือคระกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว 119 ลง 9 มี.ค.2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการรปะชุมของหน่วยงานของรัฐ ตามตารางที่ 1 ข้อ 9 รายการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐที่ต้องดำเนินการภายใต้ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
วันที่-เวลา: [ 2018-08-28 14:38:04 ] IP: 125.25.149.133
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน