***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 1780
 ประเภท : ด้านงบประมาณ
 เรื่อง
    เหตุใดหน่วยงานต่าง ๆ จึงต้องให้ความสำคัญในการ เร่งรัด กำชับ ติดตาม การรายงาน
 รายละเอียด
    เหตุใดหน่วยงานต่าง ๆ จึงต้องให้ความสำคัญในการ เร่งรัด กำชับ ติดตาม การรายงาน
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : เจ้าหน้างบประมาณ  วันที่ - เวลา : [ เจ้าหน้างบประมาณ ] IP : 125.24.162.98
 
     
คำตอบ  
 

สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ ตร. ได้มีการกำหนดแบบรายงานต่าง ๆ ให้หน่วยต้องรายงาน ซึ่งแต่ละแบบมีความสำคัญ ดังนี้

๑. แบบการจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (แบบ สงป.๓๐๑ , สงป.๓๐๒ , สงป.๓๐๒/๑) สำนักงบประมาณได้กำหนดแบบรายงาน เพื่อให้สามารถติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่วางไว้ ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีความรับผิดชอบต่อผลสำเร็จในการบริหารจัดการงบประมาณ มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ และใช้เป็นเอกสารประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีและใช้ประกอบการพิจารณาจัดทำงบประมาณในปีต่อไป

๒. การบันทึกข้อมูลและรายงานสถานการใช้จ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS ในแต่ละปีงบประมาณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในฐานะคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ได้แจ้งมติ ครม. ให้นำผลการเบิกจ่ายเงินตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด เป็นตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนราชการ และให้นำผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการงบประมาณ เร่งรัดการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และให้สำนักงบประมาณนำผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป โดยผลการเบิกจ่ายใช้ข้อมูลรายงานที่ได้มาจากระบบ GFMIS ดังนั้นหน่วยจึงต้องให้ความสำคัญกับการบันทึกข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน โดยเมื่อหน่วยทำใบสั่งซื้อหรือทำสัญญาแล้วให้รีบบันทึกข้อมูลในระบบโดยทันที และเมื่อเบิกจ่ายก็ต้องรีบบันทึกผลการเบิกจ่ายในระบบโดยทันทีเช่นกัน

๓. แบบรายงานความก้าวหน้า/ปัญหา ในการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตร.กำหนดแบบให้หน่วยต่าง ๆ รายงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ในการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของ ตร.

๔. แบบรายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี/ขยายเวลาเบิกจ่าย (แบบ งป.๐๔)
ตร. กำหนดแบบให้หน่วยต่าง ๆ รายงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี/ขยายเวลาเบิกจ่าย ในการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของ ตร.

วันที่-เวลา: [ 2012-03-26 17:12:45 ] IP: 125.24.162.98
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน