***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 256
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    ขอยื่นเรื่องรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 รายละเอียด
    ด.ต. หญิง นภัสวรรณ พยัคฆ์คุณาสิน ผบ.หมู่ ฝอ.ผก.สยศ.ตร. ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากรราชการ เพื่อดูแลมารดา ตามคำสั่ง ฝอ.ผก.สยศ.ตร. ที่ 12/2561 สั่ง ณ 10 เม.ย.2561 มีผล 17 เม.ย.2561 ได้ยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองกับกรมบัญชีโดยขอรับบำเหน็จดำรงชีพ และบำนาญปกติไว้แล้ว และยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทำเรื่องยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการไว้ที่ ผกก.ฝอ.ผก.สยศ.ตร. ไว้แล้ว เมื่อ 1 มิ.ย.2561 กระทั่งขณะนี้ยังไม่ได้นำข้อมูลของ ด.ต. หญิง นภัสวรรณฯ เข้าระบบ E-pension ของกรมบัญชีกลาง และยังไม่ส่งเรื่องให้กับกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ทำให้ได้รับความเดือดร้อน เพราะไม่มีเงินเดือนและไม่มีรายได้อื่น ต้องยืมผู้อื่นมาใช้จ่าย ทำให้เป็นหนี้สิน ระหว่างรอรับบำเหน็จบำนาญเพื่อใช้ในการดำรงชีพ ใช้จ่ายในครอบครัว และดูแลมารดาซึ่งป่วยหลายโรค ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษา จึงอยากจะให้งานบำเหน็จบำญข้าราชการตำรวจ และกองการเงิน สงป. ช่วยติดตาม ทวงถาม หรือมีหนังสือติดตาม ทวงถาม ผก.สยศ.ตร. ให้ด้วยคะ เรื่องนี้เป็นขวัญกำลังใจของข้าราชการ เกรงว่าจะเกิดความล่าช้า เพราะตั้งแต่ลาออกมาเป็นเวลาประมาณ 2 เดือนกว่า จะเข้า 3 เดือนแล้ว เจ้าหน้าที่ที่ทำเรื่องบำเหน็จบำนาญของ ผก.สยศ.ตร. คือ ผกก.ฝอ.ผก. และ รอง ผกก.ฝอ.ผก. โทร. 022053185-6 (เบอร์โทรศัพท์ของสำนักงาน ไม่มีผู้รับสาย) ขอขอบคุณยื่ง
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  กรณีนี้ ด.ต.หญิง นภัสวรรณฯ ผู้ขอรับบำนาญ ได้ติดต่อเจ้าหน้าที่ของ กง. และได้ลงนามทราบเงื่อนไขในหนังสือสั่งจ่ายบำนาญของตนเอง เรียบร้อยแล้ว
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2018-08-27 10:14:15] IP: 125.24.99.76
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน