***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 425
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    ตรวจสุขภาพประจำปี
 รายละเอียด
    ค่าตรวจสุขภาพประจำปีของ ตร.ชุด EOD เบิกจากงบดำเนินงานหรืองบกลาง
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  งบดำเนินงาน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.7/5393 ลง 29 ธ.ค. 2549 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานชุดทำลายวัตถุระเบิดเป็นกรณีพิเศษ
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2018-08-28 15:10:23] IP: 125.25.149.133
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน