***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 279
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    การรับรองสำเนาเอกสารขอเบิกค่าเทอมบุตร
 รายละเอียด
    สำเนาของบุตรให้บิดาหรือมารดาผู้มีสิทธิเป็นผู้รับรองหรือบุตรรับรองสำเนาเองในเอกสาร
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  ผู้มีสิทธิที่จะเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร ต้องแนบเอกสารอ้างอิงที่ใช้ประกอบการเบิกข้างต้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกครั้ง
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2018-08-31 18:28:14] IP: 125.25.50.142
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน