***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 356
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    การขอเบิกค่าเช่าบ้าน กรณีกู้เงินซื้อและผ่อนชำระธนาคาร
 รายละเอียด
    เดิมข้าราชการ สังกัด อำเภอเมือง จังหวัด ภูเก็ต ได้กู้เงินซื้อบ้านและผ่อนชำระกับธนาคาร โดยซื้อบ้านที่ อำเภอถลาง จังหวัด ภูเก็ต ไม่ได้ใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน เนื่องจาก ไม่ได้ซื้อในเขตอำเภอในท้องที่รับราชการ ต่อมาได้ย้ายมารับราชการ ที่ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต และเป็นผู้มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน คำถาม 1.จะใช้สิทธิ์ ขอบิกค่าช่าบ้าน โดยใช้หลักฐานการกู้เงินซื้อบ้านและผ่อนชำระเงินกู้ ของบ้านที่ซื้อในเขตอำเภอถลาง ได้หรือไม่ 2. ถ้าได้ จะเริ่มใช่สิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ได้ รับการแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งใน อำเภอ ถลาง ใช่หรือไม่
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547 มาตรา 17 ในกรณีที่ข้าราชการมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ได้เช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านที่ค้างชำระอยู่ในท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่ เพื่อใช้เป็นที่อยู่และได้อาศัยอยู่จริงในบ้านนั้น ให้ข้าราชการผู้นั้นมีสิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้ดังกล่าวมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้าน คำตอบข้อ 1 มีสิทธิเบิก คำตอบข้อ 2 ข้าราชการมีสิทธิเบิกค่าเช่าซื้อ ตามมาตรา 7 นับตั้งแต่รายงานตัว ณ สำนักงานใหม่ ท้องที่ใหม่
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2018-08-31 19:12:00] IP: 125.25.50.142
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน