***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 10142
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    การหักเงินสืบสวนสอบสวนคดีอาญา
 รายละเอียด
    การหักเงินสืบสวนสอบสวนคดีอาญา ส.ทล.2 กก.3 (ชลบุรี) ในปีงบประมาณ 2554-2555 ยังไม่ได้รับหนังสือสั่งการให้หักเงินเข้ากองทุน ฯ ขอทราบว่าจะหใดเนินการแทอย่างไร มีเอกสารที่เกี่ยวข้องบ้างหรือไม่
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
 

กองการเงิน ได้แจ้งหนังสือเกี่ยวกับการหักเงินค่าปรับที่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินสมทบเข้ากองทุนสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ดังนี้

1. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.3/2175 ลง 3 ก.พ. 2555

2. หนังสือ กง.สงป. ด่วนที่สุด ที่ 0010.241/1886 ลง 31 ม.ค. 2555 เรื่อง การหักเงินค่าปรับที่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินสมทบเข้ากองทุนสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจำปี 2555

รบกวนช่วยตรวจสอบจากต้นสังกัด หรือในคู่มือกองทุนฯ ด้วยนะคะ

ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2012-07-25 11:41:12] IP: 101.108.13.228
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน