***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 233
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    คดียาเสพติด ที่ผู้ต้องหาผิดเงื่อนไขคุมประพฤติ สามารถเบิกเงินค่าข่าวได้หรือไม่
 รายละเอียด
    กรณี ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด คดีถึงที่สุดแล้ว ต่อมาผู้ต้องหา ได้ผิดเงื่อนไขคุมประพฤติ ศาลจึงออกหมายจับ เลยอยากสอบถามว่า กรณีดังกล่าว สามารถนำมาเบิก "ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร" ในกองทุนสืบสวนสอบสวนคดีอาญา ได้หรือไม่
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  ตรามหนังสือ ตร. ที่ 0010.273/2096 ลง 14 ส.ค. 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา กรณีจับกุมผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวโดยศาลที่หลบหนี ให้ถือปฏิบัติในการเบิกค่าตอบแทนบุคคลภายนอกผู้ให้ข้อมูล ข่าวสาร กรณีมีการจับกุมผู้ต้องหา หรือจำเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวโดยศาลที่หลบหนี ให้เบิกเงินสินบนตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยคุณสมบัติลักษณะต้องห้าม การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว การจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายของผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว ค่าพาหนะแก่ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่ยากไร้ เงินสินบนแก่ผู้แจ้งความนำจับ และเงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ผู้จับผู้ถูกปล่อยชั่วคราวโดยศาลที่หลบหนี พ.ศ. 2561 เนื่องจากต้องห้ามมิให้เบิกจากกองทุนฯ
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2018-08-30 15:09:07] IP: 101.108.103.250
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน