***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 544
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ
 รายละเอียด
    การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำเป็นหรือไม่ที่ต้องปฏิบัติงานต่อจากการปฏิบัติงานปกติทันที (เช่น ทำงานปกติถึง 16.30 น.ต้องปฏิบัติงานนอกเวลาแต่16.30 น.ไปเลย จะไปเริ่มทำ 18.00 น.ไม่ได้ อะไรงี้)
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  สามารถทำได้ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2018-08-31 19:22:58] IP: 125.25.50.142
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน