***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 620
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    ค่าอาหารผู้ต้องกัก
 รายละเอียด
    1 ค่าอาหารผู้ต้องกัก เป็นการซื้ออาหารสำเร็จรูปเลี้ยงผู้ต้องกัก หรือว่าเป็นการจ้างประกอบอาหารเลี้ยงครับ เพราะคลังจังหวัดแต่ละที่ให้คำตอบไม่เหมือนกัน 2. เบิกจากค่าใช้สอยได้หรือไม่ครับ 3. นอกจาก ระเบียบหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารเลี้ยงผู้ต้องหา และผู้ถูกคุมขังของหน่วยงาน ตร. ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๐๒/๔๓๓๙๔ ลง ๒๐ ก.ย. ๒๕๓๕ อันนี้แล้ว มีระเบียบอันไหนเพิ่มเติมไหมครับ ( ขอระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยครับ) ขอบคุณครับ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  1. สำนักงบประมาณ มีหนังสือ ที่ นร 0411/27345 ลง 4 ส.ค. 2542 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับการจัดซื้ออาหารเลี้ยงผู้ต้องหาและผู้ถูกคุมขัง ว่ารายจ่ายค่าอาหารเลี้ยงผู้ต้องหาและผู้ถูกคุมขัง เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของซึ่งใช้สิ้นเปลืองหมดไป ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ดังนั้น รายจ่ายค่าอาหารเลี้ยงผู้ต้องหาและผู้ถุกคุมขังไม่ว่าจะเป็นกรณีจ้างเหมาดำเนินการโดยรวมค่าวัสดุและค่าแรงหรือจ้างเฉพาะค่าแรง โดยจัดซื้อวัสดุให้หรือกรณีซื้อวัสดุมาดำเนินการเอง จึงต้องเบิกจ่ายในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ในลักษณะค่าวัสดุ 2. เบิกเป็นค่าใช้สอย ตามข้อ 12 ของระเบียบ กค.ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2017-11-30 10:59:15] IP: 125.24.136.53
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน