***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 546
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    ค่าตอบแทน
 รายละเอียด
    ค่าตอบแทนชันสูตร , ค่าตอบแทนนักจิตวิทยาฯ , ค่าตอบแทนคุ้มครองพยาน ต้องเบิกภายในปีงบประมาณที่เกิดค่าใช้จ่ายหรือไม่ ถ้ายื่นเบิกไม่ทันในปีงบประมาณนั้น สามารถนำไปยื่นในปีงบประมาณใหม่ได้หรือไม่
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : หนักงานสอบสวน  วันที่ - เวลา : [ หนักงานสอบสวน ] IP : 1.2.195.12
 
     
คำตอบ  
  สามารถเบิกจ่ายได้ ตามหนังสือ กค. ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 14 ลง 27 ม.ค. 2548 เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปีในระบบบริหารการเงินภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ให้ส่วนราชการดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 1. ดำเนินการตรวจสอบยอดเงินงบประมาณคงเหลือในปีที่เกิดค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดลงในทะเบียนคุมการขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปีตามแบบที่ กค. กำหนด โดยให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณลงชื่อรับรองความถูกต้องในทะเบียน 2. เก็บรักษาทะเบียนดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานเพื่อให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ 3. จัดทำคำขอเบิกเงินที่ตรวจสอบถูกต้องแล้ว ส่งให้กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังแล้วแต่กรณี เพื่อให้กรมบัญชีกลางจ่ายเงินตามคำขอเบิก ทั้งนี้ ในการเบิกค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปีที่ค้างเบิกเกินกว่าหนึ่งปี ไม่ต้องขอทำความตกลงกับกรมบัญชีกลาง
วันที่-เวลา: [ 2017-11-30 14:55:32 ] IP: 125.24.136.53
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน