***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 477
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    การเบิกค่าเลี้ยงดูบุตร
 รายละเอียด
    อยากทราบสวัสดิการเกี่ยวกับบุตรตำรวจ จะขอหนังสือยืนยันว่าทางสนง.ตำรวจไม่มีสวัสดิการเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือบุตรคะ ถ้ามีรบกวนส่งเข้าe-mailขอบคุณคะ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : chailai  วันที่ - เวลา : [ chailai ] IP : 202.12.118.61
 
     
คำตอบ  
  ตาม พ.ร.ฎ.ยกเลิก พ.ร.ฎ.ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 4 ข้าราชการและลูกจ้างประจำซึ่งได้รับเงินช่วยเหลือบุตรหรือมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือบุตรตาม พ.ร.ฎ.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร พ.ศ. 2521 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดย พ.ร.ฎ.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2532 สำหรับบุตรที่เกิดก่อนวันที่ 1 เม.ย. 2535 อยู่แล้วในวันที่ พ.ร.ฎ.นี้ใช้บังคับให้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือบุตรดังกล่าวครั้งเดียวเต็มจำนวนโดยให้คำนวณในอัตราเดือนละห้าสิบบาทคูณด้วยระยะเวลาที่เหลืออยู่จนถึงวันที่บุตรนั้นมีอายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์ ซึ่งปัจจุบันยกเลิกไปแล้ว
วันที่-เวลา: [ 2018-09-06 16:57:42 ] IP: 101.108.106.249
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน