***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 383
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    การตรวจสุขภาพประจำปี
 รายละเอียด
    หากข้าราชการป่วย ไม่ตรวจสุขภาพประจำปีได้ไหมครับ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วรากร  วันที่ - เวลา : [ วรากร ] IP : 27.55.10.69
 
     
คำตอบ  
  กรณีเจ็บป่วยอยู่ไม่ต้องตรวจสุขภาพก็ได้ การตรวจสุขภาพประจำปี เป็นการส่งเสริมป้องกันโรค มิใช่การรักษาพยาบาล ซึ่งตามกฎหมายเดิมได้กำหนดยกเว้นเป็นกรณีพิเศษให้เฉพาะผู้มีสิทธิ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ) สามารถเบิกค่าตรวจสุขภาพประจำปีได้ปีละ 1 ครั้ง ตามรายการและอัตราที่ กค. กำหนด ซึ่งแบ่งการตรวจเป็น 2 ช่วงอายุ คือ ผู้มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ตรวจได้ 7 รายการ และผู้มีอายุมากกว่า 35 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ตรวจได้ 16 รายการ โดยมีสิทธิเบิกปีละ 1 ครั้ง ตามปีงบประมาณ แต่สามารถยื่นเบิกได้ตามปีปฏิทิน (1 ปี) นับถัดจากวันที่ปรากฏในใบเสร้จรับเงิน และบุคคลในครอบครัวของผู้มีสทิธิไม่สามารถเบิกค่าตรวจสุขภาพประจำปีได้ (พ.ร.ฎ.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 18
วันที่-เวลา: [ 2018-09-06 17:16:37 ] IP: 101.108.106.249
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน