***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 632
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    การเบิกค่าอาหารต่างด้าวที่รอคำสั่งศาล
 รายละเอียด
     ขออนุญาตครับ พอดีจับผู้ต้องหาต่างด้าวมา แต่รอคำพิพากษาของศาล เเล้วจะเบิกค่าอาหารครับ เเต่ไม่เเน่ใจว่ามันเบิกได้กี่มื้อ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  1.ตามระเบียบ กค. ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 ข้อ 12 กำหนดให้หัวหน้า ส่วนราชการเบิกจ่ายค่าใช้สอย ตามความจำเป็น เหมาะสม ประหยัดและเพื่อประโยชน์ของทางราชการได้ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด 2.ตามหนังสือ กค. ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 96 ลง 16 ก.ย. 2553 กำหนดรายการค่าใช้สอย ตามข้อ 12 ของระเบียบ กค.ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 ลำดับที่ 17 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารสำหรับผู้ป่วยสามัญ ผู้ป่วยโรคเรื้อน ของสถานบริการของส่วนราชการ หรือสำหรับผู้ถูกควบคุม คุมขัง กักขัง คุมความประพฤติ หรือผู้ที่ถูกใช้มาตรการอื่นใด อันมีลักษณะเป็นการกำจัดสิทธิเสรีภาพซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิด หรืออาหาร นม อาหารเสริม สำหรับเด็กที่อยู่ในการสงเคราะห์ของทางราชการ หรือหน่วยงานของทางราชการ 3.ประกอบกับตามอนุมัติ ตร. ลง 11 พ.ค. 2555 ท้ายหนังสือ สงป. ด่วนที่สุด ที่ 0010.181/1870 ลง 1 พ.ค. 2555 กำหนดให้เบิกจ่ายค่าอาหารสำหรับผู้ต้องหา ได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราคนละวันละ 75 บาท เอกสารทั้งหมดสามารถเข้าไปดูได้ที่ E-library สงป. เลือก กองการเงิน เลือก ระเบียบ/หนังสือเวียน เลือก 04 หนังสือเวียน(กง.) เลือก ค่าอาหารผู้ต้องกัก
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2017-02-01 06:43:13] IP: 27.145.130.221
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน