***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 782
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    ขอหนังสือสั่งการ การเบิกค่าพยานในชั้นสอบสวน
 รายละเอียด
    

ขอเอกสาร 2 เรื่องนี้ด้วยครับ 

 

 ๒. หนังสือ ตร. (สงป.(กง.)) ที่ ๐๐๑๐.๒๗๑/ ว ๑๓๑ ลง ๑๔ พ.ย.๕๕ เรื่อง เอกสารประกอบการเบิกจ่ายและหลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน โดยยกเลิก หนังสือ ตร.ที่ ๐๐๐๒.๗๒/๗๒๗๘ ลง ๒๙ ธ.ค.๒๕๔๘ ให้ใช้ตามนัยหนังสือฉบับนี้แทน 

๓. หนังสือ ตร. (คด และ กง.ที่ ๐๐๑๑.๒๓๓/ว ๑๗๖๓ ลง ๔ พ.ค.๒๕๕๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนที่มาให้การในชั้นสอบสวน

 

-------------------------------------------------

 

รบกวนส่งทางอีเมล์ ด้วยนะครับ

 [email protected]

 

ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  ฝ่ายการเงิน 6 กองการเงิน ได้จัดส่งเอกสารให้ทางอีเมล์แล้วนะคะ
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2016-11-28 14:49:40] IP: 1.20.107.175
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน