***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 469
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    สอบถามเรื่อง เงินค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา
 รายละเอียด
    พงส.ได้เสียชีวิต เงินค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา  ภารรยาที่ถูฏต้องตามกฎหมาย เบิกได้หรือไม่ มีระเบียบ ในการปฏิบัติในการขอเบิกหรือไม่
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  ตามระเบียบ ตร.ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 38 (เดิม) เงินสินบนและเงินรางวัล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 บทที่ 28 หลักเกณฑ์ แบบ และวิธีปฎิบัติในการขอรับเงินค่าตอบแทนตามระเบียบ กค.ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. 2534 ข้อ 1 ให้ผู้มีสิทธิรับเงินค่าตอบแทนตามระเบียบ กค.ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. 2534 ดังต่อไปนี้เป็นผู้ยื่นแบบขอรับเงิน 1.1 เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบการสอบสวนคดีอายา ซึ่งสอบสวนคดีอาญาในความผิดที่กล่าวหา หรือ 1.2 หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบการสอบสวนคดีอาญาซึ่งสอบสวนคดีอาญาในความผิดที่กล่าวหา กรณีที่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการสอบสวนหลายคน ถ้าหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถขอรับเงินค่าตอบแทนได้ ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นพนักงานสอบสวนคนใดคนหนึ่งในคดีนั้นเป็นผู้ขอรับเงินค่าตอบแทน เมื่อผู้ขอรับเงินได้รับเงินแล้ว ให้นำไปจ่ายกับผู้มีสิทธิรับเงินทุกคนคนละเท่า ๆ กัน เพราะฉะนั้น พงส.ได้เสียชีวิต เงินค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญาก็ต้องเบิกจ่ายให้แก่ทายาท
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2018-09-14 13:36:46] IP: 125.24.97.78
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน