***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 598
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    การเบิกค่าขนย้าย
 รายละเอียด
    กรณีข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน สมัครสอบแข่งขันได้ ตามประกาศของศูนย์ปฏิบัติการตำรวจชายแดนใต้ เรื่องการรับสมัครสอบบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญาตรีสาขานิติศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญบัตร พ.ศ.2559  จะสามารถเบิกค่าขนย้ายได้ไหมค่ะ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  หากข้อเท็จจริง เป็นการรับราชการต่อเนื่องกัน โดยไม่ได้มีการลาออกจากทางราชการ ก็ถือว่าเป็นการเดินทางไปราชการประจำ ตามมาตรา 32(1) แห่ง พ.ร.ำ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประจำสำนักงานแห่งใหม่จากงบประมาณของหน่วยงานต้นสังกัดเดิมไ้
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2016-10-13 11:01:48] IP: 125.25.147.163
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน