***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 1178
 ประเภท : ด้านงบประมาณ
 เรื่อง
    เงินเพื่อบูรณะทรัพย์สิน
 รายละเอียด
    

อยากทราบว่า เงินเพื่อบูรณะทรัพย์สิน เราจะนำเอามาใช้สำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดอาคารบ้านพักของทางราชการ ได้หรือไม่ครับ

 

ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
 
     ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว503 ลง 19 ธ.ค.2548 ข้อ 4 การใช้จ่ายเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ให้นำหรือก่อหนี้ผูกพันได้เฉพาะเพื่อการบูรณะทรัพย์สิน หรือจัดให้ได้ทรัพย์สินที่เสียหาย หรือสิ้นเปลืองแห่งทรัพย์สินในลักษณะเดียวกันคืนมา ตามที่ กค. อนุญาตเป็นหลักการ หรือตามที่ได้รับความตกลงจาก กค. เว้นแต่เงินบำรุงหรือเงินสมทบค่าน้ำและค่าไฟฟ้า ให้นำไปใช้จ่ายสมทบงบประมาณในการบำรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ หรือชำระค่าน้ำและค่าไฟฟ้าของส่วนราชการแล้วแต่กรณี
 
     ดังนั้นหน่วยงานที่มีบ้านพักอิสระและมีการจัดเก็บเงินบูรณะทรัพย์สินค่าบำรุงรักษาอาคารสถานที่พักจากข้าราชการตำรวจที่พักอาศัยในบ้านพัก สามารถนำเงินมาใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารสถานที่พักได้ เช่น ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าเก็บขนขยะมูลฝอย     ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมต่างๆ หรือหากผู้ที่พักอาศัยในบ้านพักร่วมกันทำความสะอาดหรือซ่อมแซมอาคารสถานที่พัก สามารถนำเงินบูรณะทรัพย์สินค่าบำรุงรักษาอาคารสถานที่พัก จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาดหรือซ่อมแซมอาคารสถานที่พักได้ (เฉพาะรายการวัดสุ ไม่สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ได้) ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามระเบียบพัสดุและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 

ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2016-08-19 13:54:34] IP: 180.128.15.2
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน