***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 478
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    งบประมาณที่ตั้งไว้มากกว่าราคากลางตามแบบก่อสร้างสามารถนำเงินที่เกินไปทำอะไรได้บ่าง
 รายละเอียด
    กรณีที่มีการก่อสร้างตามแบบ ที่ สกป ตร กำหนด เมื่อคณะกรรมการราคากลางได้คิดราคากลางแล้วปรากฏว่ามีราคาน้อยกว่างบประมาณที่ได้รับ ถ้าทำตามแบบทุกประการจะต้องนำเงินส่วนที่เกินคืนให้รัฐไป แต่หากพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อประโยชน์ทางราชการ สามารถงบส่วนที่เกิดดังกล่าวไปดำเนินการส่วนอื่นๆได้หรือไม่เช่น ปรับภูมทัศน์ ทางเท้า ที่จอดรถ เรื่องดังกล่าวมีหลักเกณฑ์อย่างไร
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 ข้อ 25 หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจ มีอำนาจโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ภายใต้แผนงานเดียวกันที่เหลือจ่ายจากการดำเนินงาน บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วไปใชัจ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ก็ได้......ในกรณีที่มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระหรือค่าใชัจ่ายที่จำเป็นตามข้อผูกพันสัญญาค้างชำระ ให้โอนไปชำระเป็นลำดับแรกก่อน แต่การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าวนั้น เพื่อจัดหาครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างจะต้องมีวงเงินต่ำกว่า 1 ล้านบาท และต่ำกว่าสิบล้านบาท ตามลำดับ   หากเกินวงเงินดังกล่าวต้องขอรับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณก่อนทุกครั้ง
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2016-07-25 12:15:49] IP: 180.128.15.2
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน