***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 651
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    เงินช่วยพิเศษ 3 เดือน
 รายละเอียด
    กรณีมีหนังสือระบุตัวคนรับไว้ แต่ไม่ได้ลงชือคนเขียน และไม่มีพยานลงชื่อ สามารถนำามาขอรับเงินฯได้หรือไม่ครับ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
        ได้ยื่นต่อส่วนราชการหรือไม่  และ เหตุใดเจ้าหน้าที่กำลังพลของหน่วยไม่ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อความในหนังสือแสดงเจตนาฯ 
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2016-07-08 10:44:54] IP: 182.53.96.80
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน