***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 642
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    การหักล้างเงินยืม
 รายละเอียด
    วิธีการหักล้างเงินยืมกรณีทำสัญญายืมเงินไปราชการ พร้อมขอไฟล์ตัวอย่าง  เพื่อศึกษาและใช้ในการปฏิบัติราชการ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
 

การส่งใช้เงินยืมราชการ

ขั้นตอนการปฏิบัติ (หน่วยงานผู้ยืม)

1. หนังสือส่งหลักฐานชดใช้เงินยืมราชการ

2. เงินสดหรือเช็ค (ในกรณีที่มีเงินเหลือจ่าย)

3. หน้างบใบสำคัญ

4. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708

5. ใบสำคัญตามรายการที่ยืมเงินและส่งหักล้าง (เหมือนรายการขอเบิกเงินตามแต่ละประเภทใบสำคัญเช่น ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งรายการค่าเช่าที่พัก, ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง, ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น เช่น ใบเสร็จค่าธรรมเนียมผ่านทางด่วน ค่าปะยาง ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน(ปกติรวมอยู่ในตั๋วเครื่องบิน)

6. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (ค่าพาหนะ)

7. หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ

 

ขั้นตอนการปฏิบัติ (งานการเงิน)

          1. รับหนังสือส่งหลักฐานชดใช้เงินยืมราชการจากหน่วยงานผู้ยืม

          2. รับคืนเงินยืม กรณีผู้ยืมส่งชดใช้ใบสำคัญคู่จ่ายต่ำกว่าจำนวนเงินในสัญญาการยืมเงิน (มีเงินเหลือจ่าย) บันทึกรับเงินเหลือจ่าย และบันทึกรับใบสำคัญในหนังสือนำส่งใบสำคัญใช้ยืม สัญญาการยืมเงินของหน่วยงาน และสมุดคู่มือการยืมเงิน  

          3. ออกใบเสร็จรับเงิน และออกใบรับใบสำคัญ และบันทึกหักล้างในสัญญาการยืมเงินต้นฉบับ

          4. กรณีผู้ยืมส่งใช้ใบสำคัญคู่จ่ายเท่ากับจำนวนเงินในสัญญาการยืมเงิน บันทึกรับใบสำคัญในหนังสือนำส่งใบสำคัญใช้ยืม สัญญาการยืมเงินของหน่วยงาน และสมุดคู่มือการยืมเงิน

          5. ออกใบรับใบสำคัญ และบันทึกหักล้างในสัญญาการยืมเงินต้นฉบับ

ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2016-06-20 15:05:47] IP: 180.128.15.2
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน