***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 734
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    กองทุนสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
 รายละเอียด
    กรณีมีการประชุมอนุมัติจ่ายเงินกองทุน ต่อมามีคำส่งแต่งตั้งโยกย้ายประะาน โดยมีผลย้อนหลังก่อนวันประชุม อยากทราบการทำหน้าที่ประะานในการประชุมและมติที่ประชุมครังนี้ สามารถทำได้และชอบหรือไม่
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
 

ตามกรณีที่ขอหารือ เป็นการประชุมพิจารณาอนุมัติเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาในขณะที่ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานยังไม่ได้ส่งงานในหน้าที่ราชการให้แก่ผู้รับตำแหน่งแทน ดังนั้น เมื่อมีคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจดังกล่าวพ้นจากหน้าที่แล้ว จึงต้องส่งงานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ รวมทั้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินกองทุนของหน่วยงานให้แก่ผู้รับตำแหน่งแทน และหากยังมิได้เบิกเงินจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิก็เป็นอำนาจของผู้รับตำแหน่งแทนและข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรในหน่วยงานอีก 1 ท่าน ที่จะลงนามสั่งจ่ายเงินตามมติที่ประชุมดังกล่าวต่อไป 

1. ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524 ข้อ 15 ข้อ 29 และข้อ 30 กำหนดว่า

    "ข้อ 15 การส่งงานตามข้อ 14 ให้ปฏิบัติดังนี้

      (1) ส่งมอบงาน ซึ่งยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จในขณะที่พ้นจากตำแหน่ง.........แก่ผู้รับตำแหน่งแทน

ฯลฯ 

     ข้อ 29 เมื่อผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานพ้นจากตำแหน่งให้ส่งงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จในขณะที่พ้นจากตำแหน่งแก่ผู้รับตำแหน่งแทน

     ข้อ 30 ให้นำข้อ 15 มาใช้บังคับแก่การส่งงานในหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่ง ตามข้อ 29 โดยอนุโลม"

2. ตามระเบียบ ตร.ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษระที่ 15 การรับส่งงานในหน้าที่ราชการ ำพ.ศ. 2557 ข้อ 2 และข้อ 3 วรรคหนึ่ง กำหนดว่า 

    "ข้อ 2 ข้าราชการตำรวจเมื่อพ้นจากตำแหน่งต้องส่งงานในหน้าที่ราชการให้ผู้รับตำแหน่งแทนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งที่เป็นหัวหน้าหน่วยงาน ดังต่อไปนี้

      2.1                                                       ฯลฯ

ฯลฯ

      2.5 ผู้กำกับการหรือตำแหน่งเทียบเท่า 

ฯลฯ 

     ข้อ 3 เมื่อมีคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจตามข้อ 2 พ้นจากตำแหน่ง ให้ผู้นั้นจัดการให้มีการรับส่งงานในหน้าที่กันโดยเร็วแต่ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้พ้นจากตำแหน่งรับทราบคำสั่ง เว้นแต่จะมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น งานที่จะส่งมอบประกอบด้วยงานและทรัพย์สิน"

ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2016-06-03 11:21:52] IP: 182.53.96.108
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน