***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 525
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    การรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ
 รายละเอียด
    ถ้าเงินเดือนครั้งแรกได้ไม่ถึง หนึ่งหมื่นบาท จะสามารถรับเงินตาม กฎหมายเพิ่มเงืนบำเหน็จดำรงชีพได้ไหมคะ 
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
 

เงินบำเหน็จดำรงชีพ คือ เงินที่จ่ายให้แก่ผู้รับบำนาญเพื่อช่วยเหลือการดำรงชีพขณะที่ยังมีชีวิต  

จำนวนเงินบำเหน็จดำรงชีพ ให้จ่ายในอัตรา สิบห้าเท่าของบำนาญรายเดือนที่ได้รับแต่ไม่เกิน 400,000.-บาท โดยแบ่งจ่าย ดังนี้

1. ผู้รับบำนาญซึ่งมีอาุยุต่ำกว่า 60 ปีบริบูรณ์  ให้ได้รับไม่เกิน 200,000.-บาท

2. ผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ให้ได้รับเพิ่มอีกในส่วนที่เกิน 200,000.-บาท แต่เมื่อรวมกัน 2 ครั้งแล้ว ต้องไม่เกิน 400,000.-บาท

ตามคำถามข้างต้น ถ้าได้รับเงินบำนาญไม่ถึงหนึ่งหมื่นบาท ก็สามารถขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพได้ โดยคำนวณตามหลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายดังกล่าว  

ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2016-05-04 14:54:26] IP: 180.128.15.2
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน