***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 515
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    ขอระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าอาหารผู้ต้องหาด้วยนะคะ
 รายละเอียด
    

 รบกวนขอระเบียบ / หนังสือเวียน ที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าอาหารผู้ต้องหาด้วยนะคะ เช่น

1.หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0502/43394 ลง 30 ก.ย.2535 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับการจัดซื้ออาหารเลี้ยงผู้ต้องหาและผู้ถูกคุมขัง

3.หนังสือ สงป. ด่วนที่สุด ที่ 0010.181/1870 ลง 1 พ.ค.2555 ขออนุมัติปรับค่าอาหารสำหรับผู้ต้องหา ผู้ต้องขัง ผู้ต้องกัก และข้าราชการตำรวจในระหว่างที่ต้องขังทางวินัย

 และระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายค่าอาหารผู้ต้องหา

ขอบคุณมากนะคะ

ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  เข้า E-libary สงป. เลือก กองการเงิน เลือก ระเบียบ/หนังสือเวียน เลือก ฝ่ายการเงิน 6 
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2016-03-25 15:03:05] IP: 125.26.202.41
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน