***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 557
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    ยังไม่ได้รับหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย
 รายละเอียด
    ยังไม่ได้รับหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย สามารถขอสำเนาได้ที่ไหน หรือต้องดำเนินการอย่างไร เนื่องจากต้องนำไปยื่นภาษี
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
 

ติดต่อหน่วยงานต้นสังกัดผู้เบิกบำนาญ หรือสามารถพิมพ์ได้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง(www.cgd.go.th)ตามขั้นตอน ดังนี้

1.  คลิ๊กเลือก “ระบบบำเหน็จบำนาญ”

2.  คลิ๊กเลือก “การบริการด้านข้อมูลอื่น”

3.  คลิ๊กเลือก “หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย”

4.  กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

5.  คลิ๊กเลือก “ค้นหา”

6.  สั่งพิมพ์

ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2016-03-11 13:44:43] IP: 125.26.202.53
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน