***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 653
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของชั้นอนุบาล 3
 รายละเอียด
    อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของชั้นอนุบาล 3 สามารถเบิกได้สูงสุดเท่าไหร่ครับ เพราะทาง โรงเรียนแจ้งในใบเสร็จรับเงิน 2,756.75 บาท เบิกได้หมดป่าวครับ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
 

- ชั้นอนุบาลทุกระดับ สถานศึกษาเอกชน กรณีรับเงินอุดหนุน (ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา) เบิกได้ปีการศึกษาละ 4,260 บาท(ภาคเรียนละ 2,130 บาท)

- ชั้นอนุบาลทุกระดับ สถานศึกษาเอกชน กรณีไม่รับเงินอุดหนุน (ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา) เบิกได้ปีการศึกษาละ 11,940 บาท(ภาคเรียนละ 5,970 บาท) 

(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค 0422.3/ว21 ลง 13 ก.พ.2557) 

ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2016-01-06 12:44:59] IP: 125.26.202.61
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน