***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 1006
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    ขอหลักเกณฑ์การเบิกค่าฟื้นฟู
 รายละเอียด
    เนื่องจากผู้บังคับบัญชาสงสัยว่าเมื่อส่งตัวไปบำบัดแล้วเบิกได้เลยหรือว่าต้องส่งสำนวนไปอัยการก่อนถึงจะเบิกได้ครับ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
 
      ตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 มาตรา 19 วรรคสาม บัญญัติว่า "ในระหว่างการตรวจพิสูจน์และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ให้พนักงานสอบสวนดำเนินกระบวนการสอบสวนคดีต่อไป และเมื่อสอบสวนเสร็จให้ส่งสำเนาการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการ โดยไม่ต้องส่งผู้ต้องหาไปด้วย และแจ้งให้ทราบว่าผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวอยู่ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด สถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หรือการควบคุมตัวแห่งใด...." ประกอบกับตามระเบียบ กค.ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. 2534 ข้อ 10 กำหนดว่า "การจ่ายเงินค่าตอบแทนตามระเบียบนี ให้จ่ายได้เมื่อการสอบสวนคดีอาญาเสร็จสิ้นและพนักงานอัยการได้รับสำนวนการสอบสวนแล้ว"       ดังนั้น จึงต้องมีเอกสารที่แสดงว่า เจ้าพนักงานอัยการได้รับสำเนาการสอบสวนแล้ว เป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2015-09-15 15:44:22] IP: 125.26.202.147
 
คำตอบ  
 

หนึ่งคดี ผู้ต้องหาหลายคนจะเบิกอย่างไรคะ

 

ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2016-06-16 09:48:44] IP: 159.192.247.146
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน